ENLACES DE IGLESIAS

Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Ottawa 

51 Greenbank road 

Ottawa, Ontario

Pastor : Wilmer

Telf: (613) 252-3520

Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Hamilton 

384 Barton Street

Hamilton, Ontario

Pastor: Vicente Guerrero

Telf: (905) 516-1790

Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Windsor 

1052 Langlois Ave 

Windsor, Ontario

Pastor: Antonio Blanco 

Telf: (226) 345-9058 ; (519) 791-8047

Primera Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Toronto

2104 Kipling Avenue 

Toronto, Ontario

Pastor: Jose Santos Benitez 

Telf: (647) 402-1610

Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Brampton

363 Howden Blvd

Brampton, Ontario

Pastor: Carlos Tenorio

Iglesia Pentecostal Unidad Hispana de Welland 

59 Empire Street Unit 104

Welland, Ontario

Pastor: Vicente Guerrero

Telf: (905) 516-1790

Iglesia Pentecostal Unida Hispana de London

501 Nelson Street 

London, Ontario 

Pastor: Jesus Mejia 

Num Telf: (519) 434-9302

Iglesia Pentecostal Unida Hispana de Tri-City 

237 Wilson Ave

Kitchener ,Ontario

Pastor: Ruben Alvarez

Num Telf: (226) 218-2248